Privacyvoorwaarden

Rijswijk, Nederland, 1 januari 2022

Cloudselling is als online marketing bureau gespecialiseerd in het leveren van online marketing diensten. Wij hechten eraan om je duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan. In dit Privacy Statement informeren we je hierover.

1. Contactgegevens

Cloudselling B.V. KvK nummer 65618483 is gevestigd aan de Laan van Zuid Hoorn 15, 2289 DC in Rijswijk. Te bereiken via info@cloudselling.nl.

2. Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Cloudselling persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Cloudselling. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie over personen bevatten waarmee die personen identificeerbaar zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op:

 • klanten van Cloudselling,
 • potentiële klanten met wie Cloudselling contact heeft gelegd of wil leggen,
 • bezoekers van de website en andere media van Cloudselling,
 • ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Cloudselling, en
 • alle personen die contact opnemen met Cloudselling of van wie Cloudselling persoonsgegevens verwerkt.

Voor werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten geldt dit Privacy Statement niet.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Cloudselling respecteert jouw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.

Onder verwerking van persoonsgegevens valt: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens je bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals zakelijke social media platforms en visitekaartjes.

Persoonsgegevens / contactgegevens door jou verstrekt zoals:

 • die nodig zijn voor de behandeling van je opdracht door een recruiter,
 • die nodig zijn voor de behandeling van je sollicitatie door een recruiter,
 • ingevuld op contactformulieren, of andere webformulieren, en
 • verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. b.v. gegevens vermeld op visitekaartjes.

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

 • IP-nummer,
 • je surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste, vorige en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd, en
 • of je een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan je klikt.

Zie onze cookie policy.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen zoals:

 • beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn,
 • verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, en
 • beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Onze website kan hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin is Cloudselling verantwoordelijk voor het privacy statement en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

4. Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij zetten ze voor je op een rij:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin je ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van diensten door onze medewerkers en externe partners. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de opdracht, afhankelijk van de aard van de opdracht. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten.
 • Het nakomen van juridische en wettelijke verplichtingen.
 • Het innen van vergoedingen.
 • Het onderhouden van contact met jou. Je contactgegevens worden bijgehouden in relatie beheer systemen en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die je aan ons hebt gevraagd.
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties. Wij vinden het belangrijk je te benaderen met informatie die voor jou relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoons- en vertrouwelijke gegevens. Indien wij van jou een persoonlijk, individueel klantprofiel zouden willen aanleggen, zullen wij daarvoor je voorafgaande toestemming vragen. Indien je later deze toestemming zou willen intrekken, is dat altijd mogelijk.

De volgende gegevens analyseren wij:

 • Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen jou en Cloudselling. Bijvoorbeeld over je gebruik van onze website of ondersteunde applicaties. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals hoe vaak en wanneer er contact is tussen Cloudselling en jou.
 • Persoonsgegevens die Cloudselling verwerkt over jouw gedrag, zoals jouw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit je surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat je informatie hebt aangevraagd. Maar ook via gevoerde, inkomende telefoongesprekken en e-mail contact met onze medewerkers. Informatie verkregen via trackingcookies, verzamelen en gebruiken wij alleen met je toestemming, die je altijd weer kunt intrekken. Zie onze cookie policy.
 • Het uitvoeren en analyseren van onderzoeken naar klanttevredenheid. Soms vragen wij klanten mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door middel van een online vragenlijst. Deelname hieraan is vrijwillig. Voorafgaand aan ieder klanttevredenheidsonderzoek ontvang je nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop wij met de verkregen informatie omgaan.
 • Het verbeteren en beveiligen van onze website cloudselling.nl.
 • Het maken van gebruikersstatistieken. De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.
 • Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging. Indien je ons kantoor bezoekt, noteren wij bij aankomst je naam. Ook kunnen aan de buitenzijde van het kantoor, bij de receptie en bij de entree van de vergaderzalen camerabeelden worden gemaakt. Wij doen dit om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot het kantoor. Camerabeelden worden in beginsel na 10 dagen vernietigd.

5. Beveiligingsniveau

Wij beschermen de persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek, met behulp van passende technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewalls, een beveiligde internetverbinding, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot data en servers.

6. Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

7. Rechtsgrond van verwerking

Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vier rechtsgronden waar Cloudselling zich op baseert zijn:

 

 • Als we je toestemming hebben gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, dan heb je ook het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst. Indien je ons een opdracht verleent tot het leveren van recruitment diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
 • Wettelijke verplichting. Wij verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan toezichthouders opsporingsinstanties indien dat wettelijk verplicht is. Wij zullen in dergelijke gevallen maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermd worden.
 • Gerechtvaardigd belang. Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op je privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld je contactgegevens om je uit te nodigen voor seminars en events.

8. Verwerkers

Cloudselling kan voor het verwerken van je persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die SaaS oplossingen (Software as a Service) bieden of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

9. Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig je persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de behandeling van je dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe leiden dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:

 • Bij het sluiten van een overeenkomst waarbij meerdere partijen zijn betrokken.
 • Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.
 • Je persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseren wij met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event of seminar. In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld.
 • Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.

We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die individuele gevolgen voor je kunnen hebben.

10. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

Wij kunnen persoonsgegevens aan een partij buiten de EER doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren diensten.

11. Indien je vragen hebt over je persoonsgegevens

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van je persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kun je sturen via onderstaande contactgegevens. Je ontvangt binnen vier weken na ontvangst van je verzoek nader bericht van ons.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van je verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kunnen wij je vragen ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig identiteitsbewijs. Cloudselling neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op je eigen persoonsgegevens.

Neem voor al deze vragen contact op via info@cloudselling.nl.

12. Klachten

Als je klachten hebt over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, dan kun je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@cloudselling.nl. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing binnen een termijn van vier weken na ontvangst van je verzoek. Indien dat toch niet zou lukken, dan kun je je altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Veranderingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van je vragen en de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. We nodigen je daarom uit het Privacy Statement regelmatig te checken, zodat je geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij je hierop ook via onze website attent maken.

Weten wat we voor jou kunnen doen?

Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.